Theory Seminar - Alexey Vladimirov

A talk by Alexey Vladimirov of Regensburg University